Průměrný starobní důchod přesáhl 20 tisíc korun

Od červnové splátky se všem vypláceným důchodům zvyšuje procentní výměra důchodu. Všechny pobírané důchody jsou mimořádně valorizovány kvůli přetrvávající inflaci. Starobní důchody se tak zvýší v průměru o 755 korun a průměrná výše starobního důchodu dosáhne 20 216 korun.

Mimořádná valorizace se, jak informuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Navýšení důchodů provede ČSSZ automaticky, není proto potřeba o něj žádat.

Důchody jsou tvořeny základní výměrou a procentní výměrou.

Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu a je stejná pro všechny důchodce. Zákon její výši stanoví na 10 procent průměrné mzdy. Přesnou částku základní výměry vždy pro období celého následujícího kalendářního roku stanoví nařízení vlády, v rámci mimořádné valorizace se tedy nezvyšuje.

Vyšší procentní výměra

Na druhou stranu je procentní výměra důchodu individuální, její výše se odvíjí od konkrétního průběhu pojištění. Čím vyšších příjmů člověk v rozhodném období dosáhl a čím delší je je získaná doba pojištění, tím vyšší je i procentní výměra důchodu.

 

V rámci červnové mimořádné valorizace procentní výměra vzroste o 2,3 procenta, zároveň bude navýšena o pevnou částku 400 korun (resp. o dílčí pevnou částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění k úhrnu dob pojištění získaných v České republice a v cizině). Tato výše pak člověku pobírajícímu důchod náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu.

Navýšení procentní výměry o 2,3 procenta a o pevnou částku 400 korun se týká i důchodů přiznaných v roce 2023 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. června 2023 do 31. prosince 2023.

Souběh důchodů

V případě souběhu více důchodů se u každého důchodu posuzuje nárok na procentní zvýšení o 2,3 procenta samostatně. Při souběhu výplat více důchodů pak náleží zvýšení o pevnou částku 400 korun pouze jednou, a to k procentní výměře důchodu, jenž je vyplácen v plné výši, resp., jehož procentní výměra není krácena pro souběh výplat důchodů bez ohledu na to, zda je k tomuto důchodu vyplácena základní výměra, upozorňuje ČSSZ.

Také v případě příplatků k důchodu přiznaných podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. (příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem) a podle zákona č. 357/2005 Sb. (příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za II. světové války) dochází od červnové splátky 2023 k automatickému navýšení. Oba příplatky se zvyšují o 11,5 procenta.

O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu jsou příjemci důchodu informováni oznámením, které je rozesíláno dle splatností jejich důchodu.

Zdroj zpráv